6В01512 География-Тарих

Бакалавриат: 6В01512 «География-Тарих»

Академиялық дәрежесі: 6В01512 «География-Тарих» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: білім беру (педагогикалық)

Оқудың түрі мен нормативті мерзімі: күндізгі оқу - 4 жыл; орта арнайы білім негізінде сырттай оқу - 3 жыл, жоғары негізінде - 2 жыл.

Кәсіби қызмет обьектілері:

· меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық типтегі және түрдегі орта білім беруді ұйымдастыру;

· техникалық және кәсіптік білім беруді ұйымдастыру;

· ғылыми-зерттеу институттары;

· табиғи қорықтар, ұлттық парктер, мұражайлар, мұрағаттар, мәдени этникалық орталықтар.

Кәсіби қызмет түрлері:

· білім беру қызметі; мұғалім ретінде, жалпы білім беретін, білім берудің орта кәсіптік ұйымдарында;

· тәрбиелеу қызметі, (мектептен тыс білім беру-тәрбиелеу ұйымдары, экологиялық және мектептегі өлкетану үйірмелерінде, қосымша білім педагогы, әдіскер, бөлім меңгерушісі, және т.б.);

· ғылыми-зерттеу қызметі, (ғылыми-зерттеу, академиялық институттарда және жоғары оқу орындарында кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер ретінде);

· жобалау, (жобалау институттары мен ұйымдарында инженер, кеңесші, карта редакторы және т.б. ретінде);

· сараптамалық қызмет, (табиғатты қорғау, табиғатты пайдалану, халықпен қамту және т.б. мәселелері бойынша сарапшы ретінде);

· өндірістік қызмет, (табиғат ортасын қадағалау бойынша жүйелердің инженері ретінде, табиғатты қорғау ұйымдары, туристік-өлкетанушылық және экологиялық мекемелердің қызметкері ретінде және т.б.);

· ұйымдастыру-технологиялық қызмет, (өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым обьектілерінде).

Кәсіби қызмет мазмұны:

· оқу-тәрбиелеу үрдісі;

· ғылыми-зерттеу жұмысы;

· басқару-ұйымдастыру қызметі.

Мамандық түлектерін оқыту нәтижелері келесі құзыреттер арқылы анықталады:

· әлемдік дүниетану құзыреттілігі (Әқ) әлемнің ғылыми көрінісін меңгеруді, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстың негіздерін, жалпы білім беруді, білім мен тәжірибені меңгеруді қамтиды.

· кәсіптік құзыреттілік (Кқ) белгілі бір стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындауға қабілетті, кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, дағдылар мен білім негізінде табысты әрекет етеді.

· зерттеу құзыреті (Зқ) белгілі міндеттерді шешудің белгілі бір алгоритмін пайдаланбастан, эвристикалық әдістер арқылы шешілу қабілеттілігін, ғылыми-зерттеу жұмысының әдісі мен логикасын игерудің өз тақырыбы ретінде өздігінен белсенді зерттеу позициясын алуға дайын екенін болжайды.

· коммуникативті құзыреттілік (Кқ) қоғаммен, топпен, топпен жұмыс істеу дағдыларымен, ынтымақтастықпен, толеранттылықпен әлеуметтік өзара әрекеттесу мүмкіндігін білдіреді; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуды қамтиды.

· өзін-өзі басқару құзыреті (Өқ) өз ресурстарын басқаруды, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қамтамасыз ету әдістерін игеруді ұтымды игеру, сақтау, дамыту және пайдалану мүмкіндігі.

Білім беру бағдарламасының бәсекелік артықшылығы:

· Білім беру бағдарламасын меңгеру барысында студенттер Қазақстан жоғары мектебінің еңбегі сінген кызметкерлері бар жоғары білікті оқытушылардың практикалық және дәрістік сабақтарына барады.

· Кафедра оқу тәжірибелері мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоғары деңгейде өткізуге мүмкіндік туғызатын қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықталған (GPS қабылдағыштар, автоматтандырылған ауа райын болжау станциясы, цифрлық теодолиттер мен тахеометр, нивелирлер). Кафедра негізінде геологиялық музей жұмыс істейді.

· Бітіретін кәсіби квалификациялық жұмыстарды қорғауда және барлық дәрістік курстарда мультимедиялық технологиялар кеңінен қолданылады. ГАЖ (географиялық ақпараттық жүйелер) технологиялары кеңінен қолданылады (QuantumGIS, ArcGIS, SASplanet бағдарламалық пакеттер және т.б.).

· Оқуды аяқтағаннан кейін бітірушілер М.Өтемісов атындағы БҚМУ және Қазақстан мен Ресейдің басқа ЖОО-да магистратурадағы оқуларын жалғастыруларына болады.


Басып шығару